Kuinka suorittaa päivittäiset pakolliset rukoukset?

“Ja kun olette turvassa, niin suorittakaa varsinaiset rukousmenot. Uskovaisille on totisesti säädetty rukoustoimitukset määrättyinä hetkinä.” (Koraani 4:103)

Kuinka suorittaa päivittäiset rukoukset

Seuraavat viisi rukousta on pakko suorittaa määräaikoina joka päivä:

  • Salat al-fajr (aamurukous), joka koostuu kahdesta osasta (rukouksen osia kutsutaan nimellä rak’ah)
  • Salat al-dhuhr (keskipäivän rukous) koostuu 4 osasta
  • Salat al-‘asr (iltapäivän rukous) koostuu 4 osasta
  • Salat al-maghrib (alkuillan rukous) koostuu 3 osasta
  • Salat al-‘isha (iltarukous) koostuu 4 osasta.

Päivittäisten rukousten suorittaminen Shi’ah Ja’fari -lakikoulukunnan mukaan sisältää määräysten mukaisten vaiheiden suorittamisen järjestyksessä (tartib) ja säännöllisesti peräkkäin ilman kohtuutonta viivettä niiden välissä (muwalat). Henkilön tulee ensin suorittaa puhdistautuminen (ghusl, jos tarpeen, tai wudhu – joissain poikkeustilanteissa tayammum) ja täyttää kaikki muut rukouksen edellytykset.

Valmistelut

Seiso ryhdikkäänä Qiblahiin päin (Mekan suunta) ja lausu (halutessasi) adhaan ja iqaama. Muista, että kaikki tekstit rukousten aikana lausutaan arabiaksi (paitsi qunutissa, jonka voit tehdä millä tahansa kielellä, kts. alla). Vaikka tässä jokaiselle lauseelle löytyykin likimääräinen käännös, on parempi yrittää opetella tekstit ja ääntäminen arabiaksi.

Niyyah: Lausu mielessäsi seuraava vakaa aikomus: “Suoritan tämän _ (kyseessä olevan rukouksen nimi) _ (osien määrä) rak`ah’n rukouksen Jumalan läheisyyteen pyrkien.

Ensimmäinen rak’ah
Takbiratul ihram: Nosta molemmat kädet korvien tasalle ja lausu:

Allaahu Akbar.
Jumala on Suurin.

Tämä lause, takbir, toistetaan useita kertoja rukouksen aikana (ei pakollinen).

Qiyam: Jää seisomaan lausuaksesi seuraavan vaiheen, Qira’ah’n tekstit.

Qira’ah: Aluksi lausu Pyhän Koraanin ensimmäinen kappale Surat Al-Fatiha (1:1-7)
Bismillaahi’r-Rahmaani’r-Raheem.
Al-hamdu lillaahi rabbil-`aalameen
Arrahmaanir raheem
Maaliki yawmid-deen
Iyyaaka na`budu wa iyyaaka nasta`een
Ihdinas-siraat al-mustaqeem
siraat al-ladheena an`amta `alayhim
ghayril maghdoobi `alayhim
wa la’d-daalleen.
JUMALAN, laupiaan Armahtajan, nimeen.
1. Ylistys Jumalalle, maailmojen Valtiaalle,
2. armolahjojen Antajalle, laupiaalle Ohjaajalle ja Siunaajalle.
3. jonka hallussa yksin on Tilinteon päivä.
4.Sinua ainoata palvelemme, Sinua huudamme avuksi.
5. Ohjaa meidät oikeata tietä,
6.niiden tietä, joiden osana on Sinun mielisuosiosi
7. ei niiden tietä, jotka ovat Sinun vihasi alaisia, eikä niiden, jotka harhaan eksyvät
Toiseksi lausu toinen kokonainen kappale Pyhästä Koraanista (valitsemme tässä lyhyen Suuran numero 112, Surat Al-Ikhlaas).
Bismillaahi’r-Rahmaani’r-Raheem
Qul huwallaahu ahad
Allaahus samad
Lam yalid walam yoolad
Wa lam yakullahu kufuwan ahad.
Jumalan Armeliaan Armahtajan nimeen
1. Sano: “Hän, Jumala on yksi,
2. ainoa Jumala, kaikkivaltias.
3. Hän ei ole (toista) synnyttänyt
4. eikä ole (toisesta) syntynyt.
5. Ketään ei ole Hänen vertaistaan.”
Ruku‘: Toisen suuran lopuksi rukoilijan tulee (halutessaan) lausua takbir (katso yllä) ja sitten kumartaa niin alas, että voi asettaa kädet polvilleen. Esimerkiksi seuraava dhikr (ylistys) tulisi lausua tässä asennossa:

Subhaana rabbiy al-`azeemi wa bihamdih.
Ylistys Herralleni, Suurelle ja kiitokset kuuluvat Hänelle.
Palaa seisovaan asentoon ja (halutessasi) samalla lausuen:

Sami`allaahu liman hamidah.
Jumala kuulee sitä, joka Häntä ylistää.

Lausu (halutessasi) takbir ja laskeudu sitten maahan kumarrukseen (sujud).
Sujud tarkoittaa että asetetaan otsa maahan tietyllä tavalla tarkoituksena nöyrtymys Jumalan edessä.

Sujudia suoritettaessa kumpienkin kämmenten ja polvien sekä isovarpaiden tulee osua maahan. Esimerkiksi seuraava dhikr lausutaan sujudissa:

Subhaana rabbiy al-a`laa wa bihamdih.
Kunnia Korkealle Jumalalleni ja kiitokset kuuluvat Hänelle.
Ensimmäisen sujudin jälkeen nosta pääsi ja nouse istumaan polvillesi oikean jalan nilkka vasemman jalan jalkapohjaa vasten, kädet rentoina ja lausu (halutessasi) takbir ja esimerkiksi seuraava:

Astaghfirullaaha rabbee wa atoobu ilayh.
Pyydän Jumalan, Herrani anteeksiantoa ja käännyn Hänen puoleensa.
Tämän jälkeen (halutessasi) taas takbir. Toista sujud taas ja nouse istumaan polvillesi ja lausu (halutessasi) takbir.
Istu hetki ja nouse (halutessasi) samalla lausuen:

Bihawlillaahi wa quwwatihi aqoomu wa aq`ud.

Jumalan avulla ja Hänen voimastaan seison ja istun.
Toinen Rak’ah
Päästyäsi takaisin seisomaan lausu Surat Al-Fatiha ja toinen Suura Pyhästä Koraanista kuten ensimmäisessä rak’ah’ssa. Lausu sitten takbir ja tee qunut.
Qunut: Pidä käsiäsi kasvojesi edessä kämmenet ylöspäin käännettynä, kädet ja sormet lähellä toisiaan. Lausu esimerkiksi seuraava:

Rabbanaa aatinaa fi’d-dunyaa hasanatan wa fi’l-aakhirati hasanatan wa qinaa `adhaab an-naar.

Herra, anna meille hyvää tässä elämässä ja hyvää tulevassa ja varjele meitä Tulen rangaistuksesta. [Koraani 2:201]

[Huom: Qunut vapaaehtoinen osa]

Sano (halutessasi) takbir, jota seuraa ruku‘, sitten kaksi sujudia, kuten kuvattiin ensimmäisen rak’ah kohdalla.
Tashahhud: Toisen maahan kumarruksen jälkeen palaa polvi-istuntaan ja lausu:

Ash hadu al laa ilaaha illallaahu wahdahu laa shareeka lah, wa ash hadu anna Muhammadan `abduhu wa rasuluh. Allaahumma salli `alaa Muhammadin wa Aali Muhammad.

Todistan että ei ole muuta jumalaa kuin Jumala, joka on ainutlaatuinen ja jolla ei ole kumppaneita. Todistan myös että Muhammad on Hänen palvelijansa ja Hänen Profeettansa. Oi Jumala,siunaa Muhammadia ja Muhammadin jälkeläisiä.
Jos olet suorittamassa Fajr (Aamu) rukousta hyppää kohtaan Lopettaminen.

Jos olet suorittamassa dhuhr (päivä), ‘asr (iltapäivä), maghrib (alkuilta), tai ‘isha (ilta) rukouksia, jatka kolmanteen osaan nousemalla seisomaan lausuen (halutessasi) Bihawlillahi…. kuten kappaleen Ensimmäinen Rak’ah lopussa kerrottiin.
Kolmas rak’ah
At-Tasbihat al-Arba`ah: Päästyäsi takaisin seisoma-asentoon lausu joko Surat Al-Fatiha tai al-Tasbihat al-Arba’ah kolme kertaa kuten seuraavassa:

Subhaanallaahi
wa’l hamdu lillaahi
wa laa ilaaha illallaahu
wallaahu akbar


Kunnia Jumalalle
ja ylistykset Jumalalle;
ei ole muuta jumalaa kuin Jumala,
ja Jumala on Suurin.
Suorita ruku’, seiso hetki ja tee sitten kaksi sujudia. Tämä on täysin samanlainen kuin kappaleessa Ensimmäinen rak’ah kuvattiin. Jos olet suorittamassa maghrib (alkuilta) rukousta, lausu tashahhud seuraavaksi. Sitten hyppää kohtaan Lopettaminen.

Jos olet suorittamassa dhuhr (päivä), ‘asr (iltapäivä), tai ‘isha (ilta) rukousta, jatka nousemalla seisomaan neljättä rak’ah’ta varten lausuen (halutessasi) Bihawlillahi…. kuten kappaleen Ensimmäinen rak’ah lopussa kuvattiin.
Neljäs rak’ah
Tämä on samanlainen kuin kolmas rak’ah. Toisen maahan kumarruksen jälkeen jää polvi-istuntaan ja lausu tashahhud.
Lopetus

Lausu viimeisen rak’ah’n tashahhudin jälkeen taslim (tervehdykset), mikä päättää rukouksesi:

Assalaamu `alayka ayyuhan nabiyyu
wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
Assalamu `alaynaa wa `alaa `ibaadillaahis saaliheen.
Assalamu `alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.

Rauha sinulle, Oi Profeetta, ja Jumalan armo ja siunaukset.
Rauha meille ja vanhurskaille Jumalan palvelijoille.
Rauha teille [kaikille], ja Jumalan armo ja siunaukset.


Tämän jälkeen (halutessasi) sano takbir kolme kertaa nostaen jokaisella kerralla molemmat kädet korvien tasalle, kuten takbiratul Ihramissa.

Lähde: www.al-islam.org/nutshell

Tutustu myös Resalat Islamilaisen Yhdyskunnan julkaisemaan Rukousopas-kirjaan.

Author: Editor