Duaa Tawassul

Sheikh Tusi mainitsee kirjassaan Misbah Imaami Hassan bin ‘Ali Al-‘Askarin kirjoittaneen tämän du’aan Abu Muhammadille, joka oli pyytänyt häntä opettamaan oikean tavan lausua salawaat. Allama Majlisi on maininnut Ibn Babawayhin vakuuttaneen, ettei sellaista vaikeutta tai ongelmaa olekaan, jota tämä du’aa ei ratkaisisi. Du’aa Tawassulissa Armollista Allaahia rukoillaan Hänen Profeettansa ja Talonväen nimissä ja heidän kauttansa. Tämä du’aa tunnetaan myös ‘laillisten-toivomusten-nopean-täyttymisen’ du’aana.

Oi Allaah, siunaa Muhammad ja Muhammadin jälkeläiset.

ﺑﺴْﻢِ اﷲِ اﻟﺮﱠﺣْﻤﻦِ اﻟﺮﱠﺣِﯿﻢِ

Bis-mIlläähIrrahmäänIrrahiim.

Allaahin, Armeliaan Armahtajan Nimeen.

اَﻟﻠّـﮭُﻢﱠ ﺻَﻞﱢ ﻋﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَآلِ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ

Allaahummä salli ‘älää Muhämmädiw wä ääli Muhämmäd.

Allaah siunaa Muhammad ja Muhammadin jälkeläiset.

اﻟﻠّﮭُﻢﱠ إِﱢﻧﻲ َأﺳْﺄَﻟُﻚَ وَأَﺗَﻮَﺟﱠﮫُ ِإﻟَﯿْﻚَ ﺑِﻨَﺒِﯿﱢﻚَ ﻧَﺒِ ﱢﻲ اﻟﺮﱠﺣْﻤَﺔِ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ ﺻَﻠﱠﻰ اﻟﻠّﮫُ ﻋَﻠَﯿْﮫِ وَآﻟِ ِﮫ،

Allaahummä innii äs-älukä wä ätäwädzdzähu ilä-ikä binäbijjik-, näbijjIr-Rah-mäti Muhämmäd, sallAllaahu ‘äläi-hi wä äälih-.

Oi Allaah, rukoilen Sinua ja käännyn Sinun puoleesi profeettasi kautta, Profeetta Muhammadin – Allaahin siunauksen – kautta, siunatkoon Allaah häntä ja hänen jälkeläisiään ja suokoon heille rauhan.

ﯾَﺎ أَﺑَﺎ اْﻟﻘﺎﺳِﻢِ، ﯾَﺎ َرﺳُﻮلَ اﻟﻠّ ِﮫ، ﯾَﺎ إِﻣﺎمَ اﻟﺮﱠﺣْﻤَﺔِ، ﯾَﺎ ﺷَﻔﯿِﻊَ اْﻟﺄﻣﱠﺔِ ﯾَﺎ ﺳَﯿﱢﺪَﻧﺎ وَﻣَﻮْﻻََﻧﺎ إﻧﺎ ﺗﻮَ ﱠﺟﮭْﻨﺎ وَا ْﺳَﺘ ْﺸﻔَﻌْﻨﺎ وَﺗَ َﻮﺳﱠﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ إِﻟَﻰ اﻟﻠّﮫِ وَﻗَﺪﱠﻣْﻨﺎكَ ﺑَﯿْﻦَ ﯾََﺪيْ ﺣَﺎﺟﺎﺗِﻨﺎ،

ﯾَﺎ وَﺟِﯿﮭﺎً ﻋِﻨَْﺪ اﻟّﻠﮫِ ا ْﺷﻔَﻊْ ﻟَﻨﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠّﮫِ .

Jää ÄbÄl-Qaasim, jää RasuulÄllaah-, jää ImäämÄr-Rah-mäh-, jää shäfii’Äl-Ummäh, jää säjjidänää wä mäu-läänää, innää täwädzdzäh-nää,  wÄs-täsh-fä’-nää, wä täwässäl-nää bikä ilÄllaah-, wä qaddäm-nääkä bäi-nä jädäi- häädzäätinää, jää wädziihän ‘in-dÄllaah-, ish-fä’- länää ‘in-dÄllaah-.

Oi Abul Qasim, Oi Allaahin Lähettiläs; Oi Armeliaisuuden Opas; Oi yhteisömme puolestapuhuja; Oi päällikkömme ja johtajamme! Me käännymme sinun puoleesi ja pyydämme sinua esirukoilemaan ja puhumaan puolestamme Allaahin edessä, me esitämme sinulle tarpeemme. Oi Allaahin läheinen ystävä, pysy vierellämme, kun Allaah tuomitsee meitä.

ﯾَﺎ أَﺑَﺎ اﻟْ َﺤﺴَﻦِ، َﯾﺎ أَﻣِﯿﺮَ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﯿ َﻦ، ﯾَﺎ ﻋَﻠِﻲﱡ ﺑْﻦَ أَﺑِﻲ ﻃﺎﻟِ ٍﺐ، ﯾَﺎ ﺣُﺠﱠﺔَ اﻟﻠّﮫِ ﻋَﻠﻰ ﺧَْﻠﻘِﮫِ، ﯾَﺎ ﺳَﯿﱢﺪَﻧﺎ وَﻣَ ْﻮﻻﻧﺎ اﻧﺎ ﺗَﻮَ ﱠﺟﮭْﻨﺎ وَا ْﺳَﺘ ْﺸﻔَﻌْﻨﺎ وَﺗَ َﻮﺳﱠﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ إِﻟَﻰ اﻟﻠّﮫِ وَﻗَﺪﱠﻣْﻨﺎكَ ﺑَﯿْﻦَ ﯾََﺪيْ ﺣﺎﺟﺎﺗِﻨﺎ، ﯾﺎ وَﺟِﯿﮭﺎً ﻋِﻨَْﺪ اﻟّﻠﮫِ ا ْﺷﻔَﻊْ ﻟَﻨﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠّﮫِ  .

Jää ÄbÄl-Häsän, jää ÄmiirÄl-Mu–miniin, jää ‘ÄlijjUb-nä Äbii Taalib-, jää hudzdzätÄllaahi ‘älää khal-qih-, jää säjjidänää wä mäu-läänää, innää täwädzdzäh-nää, wÄs-täsh-fä’-nää, wä täwässäl-nää bikä ilÄllaah-, wä qaddäm-nääkä bäi-nä jädäi-häädzäätinää, jää wädziihän ‘in-dÄllaah-, ish-fä’- länää ‘in-dÄllaah-.

Oi Abal Hasan; Oi Uskovien Komentaja; Oi Ali Abu Talibin poika; Oi Allaahin todiste ihmiskunnalle; Oi päällikkömme ja johtajamme! Me käännymme sinun puoleesi ja pyydämme sinua esirukoilemaan ja puhumaan puolestamme Allaahin edessä, me esitämme sinulle tarpeemme. Oi Allaahin läheinen ystävä, pysy vierellämme, kun Allaah tuomitsee meitä.

ﯾﺎ ﻓﺎﻃِﻤَﺔَ اﻟﺰﱠھْﺮاءِ، ﯾَﺎ ﺑِﻨْﺖَ ﻣُﺤَﻤﱠٍﺪ، ﯾَﺎ ُﻗﺮﱠةَ ﻋَﯿْﻦِ اﻟ ﱠﺮﺳُﻮ ِل، ﯾَﺎ ﺳَﯿﱢﺪَﺗَﻨﺎ وَﻣَﻮْﻻَﺗﻨﺎ إِﻧﱠﺎ ﺗَﻮَ ﱠﺟﮭْﻨﺎ وَا ْﺳَﺘ ْﺸﻔَﻌْﻨﺎ وَﺗَ َﻮﺳﱠﻠْﻨﺎ ﺑِﻚِ إَِﻟﻰ اﻟﻠّﮫِ وَﻗَﺪﱠﻣْﻨﺎكِ ﺑَﯿْﻦَ ﯾََﺪيْ ﺣﺎﺟﺎﺗِﻨﺎ، ﯾَﺎ وَﺟِﯿﮭَﺔً ﻋِﻨَْﺪ اﻟﻠّﮫِ ا ْﺷﻔَﻌِﻲ ﻟَﻨﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠّﮫِ .

Jää FäätimätÄzzäh-raa-, jää bin-tä Muhämmäd, jää qurratä ‘äi-nIrrasuul-, jää säjjidätänää wä mäu-läätänää, innää täwädzdzäh-nää, wÄs-täsh-fä’-nää, wä täwässäl-nää biki ilÄllaah-, wä qaddäm-nääki bäi-nä jädäi- häädzäätinää, jää wädziihätän ‘in-dÄllaah-, ish-fä’ii- länää ‘in-dÄllaah-.

Oi Faatima Az-Zahraa; Oi Muhammadin tytär; Oi Lähettilään silmän ilo; Oi päällikkömme ja johtajamme! Me käännymme sinun puoleesi ja pyydämme sinua esirukoilemaan ja puhumaan puolestamme Allaahin edessä, me esitämme sinulle tarpeemme. Oi Allaahin läheinen ystävä, pysy vierellämme, kun Allaah tuomitsee meitä.

ﯾَﺎ أَﺑﺎ ﻣُﺤَﻤﱠٍﺪ، ﯾَﺎ َﺣﺴَﻦُ ﺑْﻦَ ﻋَﻠِﻲﱟ، أَﯾﱡﮭَﺎ اْﻟـﻤُﺠَْﺘﺒﻰ، ﯾَﺎ اﺑْﻦَ َرﺳُﻮلِ اﻟّﻠ ِﮫ، ﯾَﺎ ﺣُﺠﱠﺔَ اﻟﻠّﮫِ ﻋَﻠﻰ ﺧَْﻠﻘِﮫِ، ﯾَﺎ ﺳَﯿﱢﺪَﻧﺎ وَﻣَ ْﻮﻻﻧﺎ إِﻧﱠﺎ ﺗَﻮَ ﱠﺟﮭْﻨﺎ وَا ْﺳَﺘ ْﺸﻔَﻌْﻨﺎ وَﺗَ َﻮﺳﱠﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ إَِﻟﻰ اﻟﻠّﮫِ وَﻗَﺪﱠﻣْﻨﺎكَ ﺑَﯿْﻦَ ﯾََﺪيْ ﺣﺎﺟﺎﺗِﻨﺎ، ﯾَﺎ وَﺟِﯿﮭﺎً ﻋِﻨَْﺪ اﻟّﻠﮫِ ا ْﺷﻔَﻊْ ﻟَﻨﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠّﮫِ  .

Jää Äbää Muhämmäd, jää HäsänUb-nä ‘Älii, äjjuhÄl-Mudz-täbää, jÄb-nä RasuulIllääh, jää hudzdzätÄllaahi ‘älää khal-qih-, jää säjjidänää wä mäu-läänää, innää täwädzdzäh-nää, wÄs-täsh-fä’-nää, wä täwässäl-nää bikä ilÄllaah-, wä qaddäm-nääkä bäi-nä jädäi- häädzäätinää, jää wädziihän ‘in-dÄllaah-, ish-fä’- länää ‘in-dÄllaah-.

Oi Abu Muhammad; Oi Hassan, Alin poika; Oi Allaahin Lähettilään valittu jälkeläinen; Oi Allaahin todiste ihmiskunnalle; Oi päällikkömme ja johtajamme! Me käännymme sinun puoleesi ja pyydämme sinua esirukoilemaan ja puhumaan puolestamme Allaahin edessä, me esitämme sinulle tarpeemme. Oi Allaahin läheinen ystävä, pysy vierellämme, kun Allaah tuomitsee meitä.

َﺎ أَﺑﺎ ﻋَﺒْﺪِاﻟﻠّ ِﮫ،

ﯾَﺎ ُﺣﺴَﯿْﻦُ ﺑْﻦَ ﻋَﻠِﻲﱟ، أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﺸﱠﮭِﯿُﺪ، ﯾَﺎ اﺑْﻦَ َرﺳُﻮلِ اﻟّﻠ ِﮫ، ﯾَﺎ ﺣُﺠﱠﺔَ اﻟﻠّﮫِ ﻋَﻠﻰ ﺧَْﻠﻘِﮫِ،

إِﻧﱠﺎ ﺗَﻮَ ﱠﺟﮭْﻨﺎ وَا ْﺳَﺘ ْﺸﻔَﻌْﻨﺎ وَﺗَ َﻮﺳﱠﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ إَِﻟﻰ اﻟﻠّﮫِ وَﻗَﺪﱠﻣْﻨﺎكَ ﺑَﯿْﻦَ ﯾََﺪيْ ﺣﺎﺟﺎﺗِﻨﺎ، ﯾَﺎ وَﺟِﯿﮭﺎً ﻋِﻨَْﺪ اﻟّﻠ ِﮫ، ا ْﺷﻔَﻊْ ﻟَﻨﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠّﮫِ .

Jää Äbää ‘Äb-dIllääh, jää Husäi-nUb-nä ‘Älii-, äjjuhÄshshähiid-, jÄb-nä RasuulIllääh, jää hudzdzätÄllaahi ‘älää khal-qih-, jää säjjidänää wä mäu-läänää, innää täwädzdzäh-nää, wÄs-täsh-fä’-nää, wä täwässäl-nää bikä ilÄllaah-, wä qaddäm-nääkä bäi-nä jädäi- häädzäätinää, jää wädziihän ‘in-dÄllaah-, ish-fä’-länää ‘in-dÄllaah-.

Oi Abu AbdAllaah; Oi Hussain, Alin poika; Oi Marttyyri; Oi Allaahin Lähettilään jälkeläinen; Oi Allaahin todiste ihmiskunnalle; Oi päällikkömme ja johtajamme! Me käännymme sinun puoleesi ja pyydämme sinua esirukoilemaan ja puhumaan puolestamme Allaahin edessä, me esitämme sinulle tarpeemme. Oi Allaahin läheinen ystävä, pysy vierellämme, kun Allaah tuomitsee meitä.

ﯾَﺎ أَﺑَﺎ اﻟْ َﺤﺴَﻦِ ، ﯾَﺎ ﻋَﻠِﻲﱡ ﺑْﻦَ اﻟْ ُﺤﺴَﯿْﻦِ، ﯾَﺎ زَﯾْﻦَ اﻟْﻌﺎﺑِﺪِﯾﻦَ، ﯾَﺎ اﺑْﻦَ َرﺳُﻮلِ اﻟّﻠ ِﮫ، ﯾَﺎ ﺣُﺠﱠﺔَ اﻟﻠّﮫِ ﻋَﻠﻰ ﺧَْﻠﻘِﮫِ، ﯾَﺎ ﺳَﯿﱢﺪَﻧﺎ وَﻣَ ْﻮﻻﻧﺎ إِﻧﱠﺎ ﺗَﻮَ ﱠﺟﮭْﻨﺎ وَا ْﺳَﺘ ْﺸﻔَﻌْﻨﺎ وَﺗَ َﻮﺳﱠﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ إَِﻟﻰ اﻟﻠّﮫِ وَﻗَﺪﱠﻣْﻨﺎكَ ﺑَﯿْﻦَ ﯾََﺪيْ ﺣﺎﺟﺎﺗِﻨﺎ،

ﯾَﺎ وَﺟِﯿﮭﺎً ﻋِﻨَْﺪ اﻟّﻠﮫِ ا ْﺷﻔَﻊْ ﻟَﻨﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠّﮫِ  .

Jää ÄbÄl-Häsän-, jää ‘ÄlijjUb-nÄl-Husä-in-, jää Zäi-nÄl-‘Ääbidiin-, jÄb-nä RasuulIllääh, jää hudzdzätÄllaahi ‘älää khal-qih-, jää säjjidänää wä mäu-läänää, innää täwädzdzäh-nää, wÄs-täsh-fä’-nää, wä täwässäl-nää bikä ilÄllaah-, wä qaddäm-nääkä bäi-nä jädäi- häädzäätinää, jää wädziihän ‘in-dÄllaah-, ish-fä’- länää ‘in-dÄllaah-.

Oi Abu Muhammad; Oi Ali, Hussainin poika; Oi Zain Al-‘Aabidiin; Oi Allaahin edessä polvistuva; Oi Allaahin Lähettilään jälkeläinen; Oi Allaahin todiste ihmiskunnalle; Oi päällikkömme ja johtajamme! Me käännymme sinun puoleesi ja pyydämme sinua esirukoilemaan ja puhumaan puolestamme Allaahin edessä, me esitämme sinulle tarpeemme. Oi Allaahin läheinen ystävä, pysy vierellämme, kun Allaah tuomitsee meitä.

ﯾَﺎ أَﺑﺎ ﺟَ ْﻌَﻔ ٍﺮ،

ﯾَﺎ ﻣُﺤَﻤﱠﺪُ ﺑْﻦَ ﻋَﻠِﻲﱟ، أَﯾﱡﮭَﺎ اْﻟﺒﺎِﻗ ُﺮ، ﯾَﺎ اﺑْﻦَ َرﺳُﻮلِ اﻟّﻠ ِﮫ، ﯾَﺎ ﺣُﺠﱠﺔَ اﻟﻠّﮫِ ﻋَﻠﻰ ﺧَْﻠﻘِﮫِ، ﯾَﺎ ﺳَﯿﱢﺪَﻧﺎ وَﻣَ ْﻮﻻﻧﺎ إِﻧﱠﺎ ﺗَﻮَ ﱠﺟﮭْﻨﺎ وَا ْﺳَﺘ ْﺸﻔَﻌْﻨﺎ وَﺗَ َﻮﺳﱠﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ إَِﻟﻰ اﻟﻠّﮫِ

وَﻗَﺪﱠﻣْﻨﺎكَ ﺑَﯿْﻦَ ﯾََﺪيْ ﺣَﺎﺟَﺎﺗِﻨﺎ، ﯾَﺎ وَﺟِﯿﮭﺎً ﻋِﻨْﺪ اﻟّﻠﮫِ ا ْﺷﻔَﻊْ ﻟَﻨﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠّﮫِ .

Jää Äbää Dzä’-fär-, jää MuhämmädUb-nä ‘Älii-, äjjuhÄl-Bääqir-, jÄb-nä RasuulIllääh, jää hudzdzätÄllaahi ‘älää khal-qih-, jää säjjidänää wä mäu-läänää, innää täwädzdzäh-nää, wÄs-täsh-fä’-nää, wä täwässäl-nää bikä ilÄllaah-, wä qaddäm-nääkä bäi-nä jädäi- häädzäätinää, jää wädziihän ‘in-dÄllaah-, ish-fä’- länää ‘in-dÄllaah-.

Oi Abu Ja’far; Oi Muhammad, Alin poika; Oi tietävä; Oi Allaahin Lähettilään jälkeläinen; Oi Allaahin todiste ihmiskunnalle; Oi päällikkömme ja johtajamme! Me käännymme sinun puoleesi ja pyydämme sinua esirukoilemaan ja puhumaan puolestamme Allaahin edessä, me esitämme sinulle tarpeemme. Oi Allaahin läheinen ystävä, pysy vierellämme, kun Allaah tuomitsee meitä.

َﺎ أَﺑﺎ ﻋَﺒْﺪِاﻟﻠّ ِﮫ،

ﯾَﺎ ﺟَ ْﻌَﻔﺮُ ﺑْﻦَ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ ، أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﺼﱠﺎدِ ُق، ﯾَﺎ اﺑْﻦَ َرﺳُﻮلِ اﻟّﻠ ِﮫ، ﯾَﺎ ﺣُﺠﱠﺔَ اﻟﻠّﮫِ ﻋَﻠﻰ ﺧَْﻠﻘِﮫِ، ﯾَﺎ ﺳَﯿﱢﺪَﻧﺎ وَﻣَﻮْﻻَﻧﺎ إِﻧﱠﺎ ﺗَﻮَ ﱠﺟﮭْﻨﺎ وَا ْﺳَﺘ ْﺸﻔَﻌْﻨﺎ وَﺗَ َﻮﺳﱠﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ إَِﻟﻰ اﻟﻠّﮫِ وَﻗَﺪَﻣْﻨﺎكَ ﺑَﯿْﻦَ ﯾََﺪيْ ﺣﺎﺟﺎﺗِﻨﺎ، ﯾَﺎ وَﺟِﯿﮭﺎً ﻋِﻨَْﺪ اﻟّﻠﮫِ ا ْﺷﻔَﻊْ ﻟَﻨﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠّﮫِ  .

Jää Äbää ‘Ab-dillääh-, jää Dzä’-färUb-nä Muhämmäd-, äjjuhÄssaadiq-,  jÄb-nä RasuulIllääh, jää hudzdzätÄllaahi ‘älää khal-qih-, jää säjjidänää wä mäu-läänää, innää täwädzdzäh-nää, wÄs-täsh-fä’-nää, wä täwässäl-nää bikä ilÄllaah-, wä qaddäm-nääkä bäi-nä jädäi- häädzäätinää, jää wädziihän ‘in-dÄllaah-, ish-fä’- länää ‘in-dÄllaah-.

Oi Abu AbdAllaah; Oi Ja’far, Muhammadin poika; Oi totuudellinen; Oi Allaahin Lähettilään jälkeläinen; Oi Allaahin todiste ihmiskunnalle; Oi päällikkömme ja johtajamme! Me käännymme sinun puoleesi ja pyydämme sinua esirukoilemaan ja puhumaan puolestamme Allaahin edessä, me esitämme sinulle tarpeemme. Oi Allaahin läheinen ystävä, pysy vierellämme, kun Allaah tuomitsee meitä.

ﯾَﺎ أَﺑَﺎ اﺑﺮَاھﯿَﻢ، ﯾَﺎ ﻣُﻮﺳَﻰ ﺑْﻦَ ﺟَﻌَْﻔﺮٍ، أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟْﻜﺎﻇُِﻢ، ﯾَﺎ اﺑْﻦَ َرﺳُﻮلِ اﻟّﻠ ِﮫ، ﯾَﺎ ﺣُﺠﱠﺔَ اﻟﻠّﮫِ ﻋَﻠﻰ ﺧَْﻠﻘِﮫِ، ﯾَﺎ ﺳَﯿﱢﺪَﻧﺎ وَﻣَﻮْﻻَﻧﺎ إِﻧﱠﺎ ﺗَﻮَ ﱠﺟﮭْﻨﺎ وَا ْﺳَﺘ ْﺸﻔَﻌْﻨﺎ وَﺗَ َﻮﺳﱠﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ إَِﻟﻰ اﻟﻠّﮫِ وَﻗَﺪﱠﻣْﻨﺎكَ ﺑَﯿْﻦَ ﯾََﺪيْ ﺣَﺎﺟَﺎﺗِﻨﺎ، ﯾَﺎ وَﺟِﯿﮭﺎً ﻋِﻨَْﺪ اﻟّﻠﮫِ ا ْﺷﻔَﻊْ ﻟَﻨﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠّﮫِ  .

Jää Äbää Ibraahiim-, jää MuusÄb-nä Dzä’-fär-, äjjuhÄl-Käädhim-, jÄb-nä RasuulIllääh, jää hudzdzätÄllaahi ‘älää khal-qih-, jää säjjidänää wä mäu-läänää, innää täwädzdzäh-nää, wÄs-täsh-fä’-nää, wä täwässäl-nää bikä ilÄllaah-, wä qaddäm-nääkä bäi-nä jädäi- häädzäätinää, jää wädziihän ‘in-dÄllaah-, ish-fä’- länää ‘in-dÄllaah-.

Oi Abu Ibrahim (Abal Hasan); Oi Musa, Ja’farin poika; Oi rauhallinen; Oi Allaahin Lähettilään jälkeläinen; Oi Allaahin todiste ihmiskunnalle; Oi päällikkömme ja johtajamme! Me käännymme sinun puoleesi ja pyydämme sinua esirukoilemaan ja puhumaan puolestamme Allaahin edessä, me esitämme sinulle tarpeemme. Oi Allaahin läheinen ystävä, pysy vierellämme, kun Allaah tuomitsee meitä.

ﯾَﺎ أَﺑَﺎ اﻟْ َﺤﺴَ ِﻦ

ﯾَﺎ ﻋَﻠِﻲﱡ ﺑْﻦَ ﻣُﻮﺳﻰ، أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﺮﱢﺿﺎ، ﯾَﺎ اﺑْﻦَ َرﺳُﻮلِ اﻟّﻠ ِﮫ، ﯾَﺎ ﺣُﺠﱠﺔَ اﻟﻠّﮫِ ﻋَﻠﻰ ﺧَْﻠﻘِﮫِ، ﯾَﺎ ﺳَﯿﱢﺪَﻧﺎ وَﻣَ ْﻮﻻﻧﺎ إِﻧﱠﺎ ﺗَﻮَ ﱠﺟﮭْﻨﺎ وَا ْﺳَﺘ ْﺸﻔَﻌْﻨﺎ وَﺗَ َﻮﺳﱠﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ إَِﻟﻰ اﻟﻠّﮫِ وَﻗَﺪﱠﻣْﻨﺎكَ ﺑَﯿْﻦَ ﯾََﺪيْ ﺣَﺎﺟَﺎﺗِﻨﺎ، ﯾَﺎ وَﺟِﯿﮭﺎً ﻋِﻨَْﺪ اﻟّﻠﮫِ ا ْﺷﻔَﻊْ ﻟَﻨﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠّﮫِ .

Jää ÄbÄl-Häsän-, jää ‘ÄlijjUb-nä Muusää, äjjuhÄrridhaa, jÄb-nä RasuulIllääh, jää hudzdzätÄllaahi ‘älää khal-qih-, jää säjjidänää wä mäu-läänää, innää täwädzdzäh-nää, wÄs-täsh-fä’-nää, wä täwässäl-nää bikä ilÄllaah-, wä qaddäm-nääkä bäi-nä jädäi- häädzäätinää, jää wädziihän ‘in-dÄllaah-, ish-fä’-länää ‘in-dÄllaah-.

Oi Abul Hassan; Oi Ali, Musan poika; Oi harras uskovainen; Oi Allaahin Lähettilään jälkeläinen; Oi Allaahin todiste ihmiskunnalle; Oi päällikkömme ja johtajamme! Me käännymme sinun puoleesi ja pyydämme sinua esirukoilemaan ja puhumaan puolestamme Allaahin edessä, me esitämme sinulle tarpeemme. Oi Allaahin läheinen ystävä, pysy vierellämme, kun Allaah tuomitsee meitä.

ﯾَﺎ أَﺑﺎ ﺟَ ْﻌَﻔﺮٍ

ﯾَﺎ ﻣُﺤَﻤﱠﺪُ ﺑْﻦَ ﻋَﻠِﻲﱟ، أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﱠﺘﻘِ ﱡﻲ اﻟْﺠَﻮاُد، ﯾَﺎ اﺑْﻦَ َرﺳُﻮلِ اﻟّﻠ ِﮫ، ﯾَﺎ ﺣُﺠﱠﺔَ اﻟﻠّﮫِ ﻋَﻠﻰ ﺧَْﻠﻘِﮫِ، ﯾَﺎ ﺳَﯿﱢﺪَﻧﺎ وَﻣَﻮْﻻَﻧﺎ

إِﻧﱠﺎ ﺗَﻮَ ﱠﺟﮭْﻨﺎ وَا ْﺳَﺘ ْﺸﻔَﻌْﻨﺎ وَﺗَ َﻮﺳﱠﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ إَِﻟﻰ اﻟﻠّﮫِ وَﻗَﺪﱠﻣْﻨﺎكَ ﺑَﯿْﻦَ ﯾََﺪيْ ﺣَﺎﺟَﺎﺗِﻨﺎ، ﯾَﺎ وَﺟِﯿﮭﺎً ﻋِﻨَْﺪ اﻟّﻠﮫِ ا ْﺷﻔَﻊْ ﻟَﻨﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠّﮫِ  .

Jää Äbää Dzä’-fär-, jää MuhämmädUbnä ‘Älii-, äjjuhÄttäqijjUl-Dzäwääd-, jÄb-nä RasuulIllääh, jää hudzdzätÄllaahi ‘älää khal-qih-, jää säjjidänää wä mäu-läänää, innää täwädzdzäh-nää, wÄs-täsh-fä’-nää, wä täwässäl-nää bikä ilÄllaah-, wä qaddäm-nääkä bäi-nä jädäi- häädzäätinää, jää wädziihän ‘in-dÄllaah-, ish-fä’- länää ‘in-dÄllaah-.

Oi Abu Ja’far; Oi Muhammad, Alin poika; Oi antelias, Taqi’ ja hurskas; Oi Allaahin Lähettilään jälkeläinen; Oi Allaahin todiste ihmiskunnalle; Oi päällikkömme ja johtajamme! Me käännymme sinun puoleesi ja pyydämme sinua esirukoilemaan ja puhumaan puolestamme Allaahin edessä, me esitämme sinulle tarpeemme. Oi Allaahin läheinen ystävä, pysy vierellämme, kun Allaah tuomitsee meitä.

ﯾَﺎ أَﺑَﺎ اﻟْ َﺤﺴَﻦِ، ﯾَﺎ ﻋَﻠِﻲﱡ ﺑْﻦَ ﻣُﺤَﻤﱠٍﺪ، أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟْﮭﺎدِي اﻟﱠﻨِﻘ ﱡﻲ، ﯾَﺎ اﺑْﻦَ َرﺳُﻮلِ اﻟّﻠ ِﮫ، ﯾَﺎ ﺣُﺠﱠﺔَ اﻟﻠّﮫِ ﻋَﻠﻰ ﺧَْﻠﻘِﮫِ، ﯾَﺎ ﺳَﯿﱢﺪَﻧﺎ وَﻣَ ْﻮﻻﻧﺎ إِﻧﱠﺎ ﺗَﻮَ ﱠﺟﮭْﻨﺎ وَا ْﺳَﺘ ْﺸﻔَﻌْﻨﺎ وَﺗَ َﻮﺳﱠﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ إَِﻟﻰ اﻟﻠّﮫِ وَﻗَﺪﱠﻣْﻨﺎكَ ﺑَﯿْﻦَ ﯾََﺪيْ ﺣﺎﺟﺎﺗِﻨﺎ، ﯾَﺎ وَﺟِﯿﮭﺎً ﻋِﻨَْﺪ اﻟّﻠﮫِ ا ْﺷﻔَﻊْ ﻟَﻨﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠّﮫِ .

Jää ÄbÄl-Häsän, jää ‘ÄlijjUb-nä Muhämmäd-, äjjuhÄl-HäädIn-Näqii-, jÄb-nä RasuulIllääh, jää hudzdzätÄllaahi ‘älää khal-qih-, jää säjjidänää wä mäu-läänää, innää täwädzdzäh-nää, wÄs-täsh-fä’-nää, wä täwässäl-nää bikä ilÄllaah-, wä qaddäm-nääkä bäi-nä jädäi- häädzäätinää, jää wädziihän ‘in-dÄllaah-, ish-fä’- länää ‘in-dÄllaah-.

Oi Abul Hassan; Oi Ali, Muhammadin poika; Oi opas (Hadi) ja puhdashenkinen (Naqi); Oi Allaahin Lähettilään jälkeläinen; Oi Allaahin todiste ihmiskunnalle; Oi päällikkömme ja johtajamme! Me käännymme sinun puoleesi ja pyydämme sinua esirukoilemaan ja puhumaan puolestamme Allaahin edessä, me esitämme sinulle tarpeemme. Oi Allaahin läheinen ystävä, pysy vierellämme, kun Allaah tuomitsee meitä.

ﯾَﺎ أَﺑﺎ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ، َﯾﺎ َﺣﺴَﻦُ ﺑْﻦَ ﻋَﻠِﻲﱟ أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﺰﱠﻛِﻲﱡ اﻟَْﻌ ْﺴَﻜﺮِيﱡ،

ﯾَﺎ اﺑْﻦَ َرﺳُﻮلِ اﻟّﻠﮫِ، ﯾَﺎ ﺣُﺠﱠﺔَ اﻟﻠّﮫِ ﻋَﻠﻰ ﺧَْﻠﻘِﮫِ، ﯾَﺎ ﺳَﯿﱢﺪَﻧﺎ وَﻣَ ْﻮﻻﻧﺎ إِﻧﱠﺎ ﺗَﻮَ ﱠﺟﮭْﻨﺎ وَا ْﺳَﺘ ْﺸﻔَﻌْﻨﺎ وَﺗَ َﻮﺳﱠﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ إَِﻟﻰ اﻟﻠّﮫِ وَﻗَﺪﱠﻣْﻨﺎكَ ﺑَﯿْﻦَ ﯾََﺪيْ ﺣﺎﺟﺎﺗِﻨﺎ، ﯾَﺎ وَﺟِﯿﮭﺎً ﻋِﻨَْﺪ اﻟّﻠﮫِ ا ْﺷﻔَﻊْ ﻟَﻨﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠّﮫِ.

Jää Äbää Muhämmäd-, Jää HäsänUb-nä ‘Älii-, äjjuhÄzzäkijjUl- ‘Äs-kärii-, jÄb-nä RasuulIllääh, jää hudzdzätÄllaahi ‘älää khal-qih-, jää säjjidänää wä mäu-läänää, innää täwädzdzäh-nää, wÄs-täsh-fä’-nää, wä täwässäl-nää bikä ilÄllaah-, wä qaddäm-nääkä bäi-nä jädäi- häädzäätinää, jää wädziihän ‘in-dÄllaah-, ish-fä’- länää ‘in-dÄllaah-.

Oi Abu Muhamad; Oi Hasan, ‘Alin poika; Oi viisas ja soturi; Oi Allaahin Lähettilään jälkeläinen; Oi Allaahin todiste ihmiskunnalle; Oi päällikkömme ja johtajamme! Me käännymme sinun puoleesi ja pyydämme sinua esirukoilemaan ja puhumaan puolestamme Allaahin edessä, me esitämme sinulle tarpeemme. Oi Allaahin läheinen ystävä, pysy vierellämme, kun Allaah tuomitsee meitä.

ﯾَﺎ وَﺻِﻲﱠ اﻟْ َﺤﺴَﻦِ، وَاﻟْﺨَﻠَﻒُ اﻟْﺤُﺠﱠ ُﺔ،

أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟْﻘﺎﺋِﻢُ اﻟْ ُﻤﻨَْﺘ َﻈﺮُ اﻟْﻤَﮭْﺪِ ﱡي، ﯾَﺎ اﺑْﻦَ َرﺳُﻮلِ اﻟّﻠ ِﮫ، ﯾَﺎ ﺣُﺠﱠﺔَ اﻟﻠّﮫِ ﻋَﻠﻰ ﺧَْﻠﻘِﮫِ، ﯾَﺎ ﺳَﯿﱢﺪَﻧﺎ وَﻣَ ْﻮﻻﻧﺎ إِﻧﱠﺎ ﺗَﻮَ ﱠﺟﮭْﻨﺎ وَا ْﺳَﺘ ْﺸﻔَﻌْﻨﺎ وَﺗَ َﻮﺳﱠﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ إَِﻟﻰ اﻟﻠّﮫِ وَﻗَﺪﱠﻣْﻨﺎكَ ﺑَﯿْﻦَ ﯾََﺪيْ ﺣﺎﺟﺎﺗِﻨﺎ، ﯾَﺎ وَﺟِﯿﮭﺎً ﻋِﻨَْﺪ اﻟّﻠﮫِ ا ْﺷﻔَﻊْ ﻟَﻨﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠّﮫِ  .

Jää WäsijjÄl-Häsän-, wÄl-khäläfUl-Hudzdzäh-, äjjuhÄl-Qaa-imUl-Mun-tädharUl-Mäh-dii-, jÄb-nä RasuulIllääh, jää hudzdzätÄllaahi ‘älää khal-qih-, jää säjjidänää wä mäu-läänää, innää täwädzdzäh-nää, wÄs-täsh-fä’-nää, wä täwässäl-nää bikä ilÄllaah-, wä qaddäm-nääkä bäi-nä jädäi-häädzäätinää, jää wädziihän ‘in-dÄllaah-, ish-fä’- länää ‘in-dÄllaah-.

Oi Al-Hasanin perijä; Oi seuraaja; Oi oikeamielinen; Oi todiste; Oi odotettu tulija; Oi Mahdi; Oi Allaahin Lähettilään jälkeläinen; Oi Allaahin todiste ihmiskunnalle; Oi päällikkömme ja johtajamme! Me käännymme sinun puoleesi ja  pyydämme sinua esirukoilemaan ja puhumaan puolestamme Allaahin edessä, me esitämme sinulle tarpeemme. Oi Allaahin läheinen ystävä, pysy vierellämme, kun Allaah tuomitsee meitä.

Lausu nyt toiveesi ja halusi, jotka pyydät Allaahia täyttämään, ja lausu sitten seuraava:

ﯾَﺎ ﺳﺎدَﺗِﻲ وَﻣَﻮاِﻟ ﱠﻲ،

إِﻧﱢﻲ ﺗَ َﻮﺟﱠﮭْﺖُ ﺑِﻜُ ْﻢ أَﺋِﻤﱠﺘِﻲ وَﻋُﺪﱠِﺗﻲ ﻟَِﯿﻮْمِ َﻓْﻘﺮِي وَﺣﺎﺟَﺘِﻲ إِﻟَﻰ اﻟﻠّ ِﮫ، وَﺗَ َﻮﺳﱠﻠْﺖُ ﺑِﻜُﻢْ إِﻟَﻰ اﻟﻠّ ِﮫ، وَاﺳَْﺘ ْﺸﻔَﻌْﺖُ ﺑِﻜُﻢْ إِﻟَﻰ اﻟﻠّﮫِ، ﻓَﺎ ْﺷﻔَﻌُﻮا ﻟِﻲ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠّ ِﮫ،

وَاﺳْﺘَْﻨﻘِﺬُوﻧِﻲ ﻣِ ْﻦ ذُ ﻧُﻮﺑِﻲ ﻋِﻨَْﺪ اﻟﻠّ ِﮫ،

ﻓَﺈِﻧﱠﻜُﻢْ َوﺳِﯿﻠَﺘِﻲ إِﻟَﻰ اﻟﻠّﮫِ، وَﺑِﺤُﺒﱢﻜُﻢْ وَِﺑُﻘﺮْﺑِﻜُﻢْ َأرْﺟُﻮ ﻧَﺠﺎةً ﻣِ َﻦ اﻟﻠّ ِﮫ،

ﻓَﻜُﻮﻧُﻮا ﻋِﻨَْﺪ اﻟﻠّﮫِ رَﺟﺎﺋِﻲ، ﯾَﺎ ﺳﺎدَاﺗِﻲ ﯾَﺎ أَوْﻟِﯿﺎ َء اﻟﻠّ ِﮫ،

ﺻَﻠﱠﻰ اﻟﻠّﮫُ ﻋَﻠَﯿْﮭِﻢْ أَﺟْﻤَﻌِﯿﻦَ، وَﻟَﻌَﻦَ اﻟﻠّﮫُ أَﻋْﺪاءَ اﻟﻠّﮫِ ﻇﺎِﻟﻤِﯿﮭِﻢْ ﻣِﻦَ اﻻَْوﱠﻟِﯿﻦَ وَا َﻻْ ِﺧﺮِﯾﻦَ، آﻣِﯿﻦَ رَبﱠ اﻟْﻌﺎﻟَﻤِﯿﻦَ  .

Jää säädätii wä mäwäälii-, innii täwädzdzäh-tu bikum- ä-immätii wä ‘uddätii lijäu-mi fäq-rii wä häädzätii ilÄllaah-, wä täwässäl-tu bikum- ilÄllaah-, wÄs-täsh-fä’-tu bikum- ilÄllaah-, fäsh-fä’uu lii ‘in-dÄllaah-, wÄs-tän-qithuunii min- thunuubii ‘in-dÄllaah-,  fä-innäkum- wäsiilätii ilÄllaah-, wä bihubbikum- wä bi qur-bi-kum- är-dzuu nädzäätämMinÄllaah-.  Fäkuunuu ‘in-dÄllaahi radzaa-ii, jää säädäätii, jää äu-lijää-Ällaah-, sallAllaahu ‘äläi-him ädz-mä’iin-, wä lä’änÄllaahu ä’-dää-Ällaahi dhaalimiihim- minÄl-äwwäliinä wÄl-ääkhiriin-. Äämiinä RabbÄl-‘Äälämiin-.

Oi päällikkömme; Oi johtajamme; Oi päällikköni; Oi johtajani. Käännyn Allaahin puoleen teidän kauttanne, Oi Imaamini, suojelijani hädän päivinä. Pyydän teitä esirukoilemaan ja puhumaan puolestani Allaahin edessä saadakseni Allaahin anteeksiannon, ja päästäkseni synneistäni teitä kohtaan tuntemani rakkauden ja läheisyyden vuoksi. Pyytäkää minulle Allaahin anteeksiantoa. Oi päällikköni; Oi Allaahin läheiset ystävät; Allaah siunatkoon teitä ja kirotkoon Allaahin viholliset, jotka ovat teitä sortaneet ja sortavat. Oi Maailmojen Herra.

Author: Editor